Para pieles sensibles secas o muy secas.
Crema de rostro compacta. Confort Natural-2.0